ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการสนับสนุนผู้เรียนแบบ Online ของ โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น


บริการสนับสนุนผู้เรียนแบบ Online เปิดให้บริการสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนในคอร์สต่างๆ กับทางโรงเรียนของเรา บริการนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเรียนการสอนที่น้องๆ ได้รับ รวมถึงผลการประเมินทางด้านความรู้ของน้องๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการช่วยทบทวนบทเรียนให้กับน้องๆ ได้อีกทางหนึ่ง 

ผู้ปกครองสามารถขอรับ Username และ Password และคู่มือการเข้าใช้งานระบบได้หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : บริการสนับสนุนผู้เรียนแบบ Online ของ โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น จะเริ่มให้บริการในคอร์ส Summer 60 เป็นต้นไป


  รายวิชาที่มีอยู่

  • เซต
  • ระบบจำนวนจริง
  • ตรรกศาสตร์
  • เมทริกซ์

  • บทนำ
  • การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
  • มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

  เนื้อหาที่เรียน

  • ฟังก์ชั่นเอ็กโปเนนเซียลและลอกาลิทึม
  • ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติและตรีโกณมิติประยุกต์
  • ลำดับและอนุกรม

  เนื้อหาที่เรียน
  • คลื่น
  • เสียง
  • แสงและแสงเชิงฟิสิกส์

  แรงและการเคลื่อนที่
   • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
   • แรงลอยตัว
   • โมเมนต์

  เนื้อหา

  • พื้นที่ผิวและปริมาตร
  • กราฟเส้นตรง
  • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร